Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Imanuel v prípravnej dobe a na začiatku Tisícročnej ríše

Úryvky z prednášky „Tisícročná ríša“

PD-78, uvedené len v Poselství doznívá:

„Tak bude to Boží vůle, seslaná v mase a krvi, které se nemůže účinně vzepříti všechno lidské chtění a jež bude vládnouti a vésti ve stvoření jedině svým bytím. Podle prazákonů stvoření všechno se musí podle ní říditi, protože z ní kdysi mohlo povstati a jest a zůstane od ní odvislé.

Při soudu jest tedy mezi těmito pozemskými lidmi Božská vůle sama. Samočinně uvolňuje soud k rychlému řešení a povede pak sama k novému vybudování, jak to má býti k požehnání všech tvorů celého stvoření, aby se na tom lidstvo učilo prožitím!“

„Tak bude Tisícročná ríša školou pre ľudstvo, v ktorej sa má učiť, ako má v tomto pozdejšom stvorení žiť, myslieť a konať, aby svoju prislúchajúcu úlohu aj riadne splnilo, a tým bolo samo šťastné!

Teraz bude na tisíc rokov ľudská vôľa za tým účelom podviazaná ako vládnuca v pozdejšom stvorení; potom bude v súde zničené všetko, čo nesprávneho zasiala a nesprávne viedla!

Po tisíc rokov bude vládnuť len Božia vôľa, ktorej sa musí podriadiť každý ľudský duch, pokiaľ mohol obstáť v súde!“

PD-78,79; uvedené len v Poselství doznívá:

„Božská vůle sama nezůstane však na zemi v krvi a mase po tisíc let, nýbrž po vykonané výstavbě odejde vzhůru do hradu Grálu. Na jeho místě bude však vládnouti na zemi během těchto tisíce roků vždy nositel jeho vůle, který s ním bude přímo spojen. Bude to vždy jeden z Prastvořených, čistě duchovních, který již svým původem, věděním a mocí bude daleko převyšovati lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Bude to vždy rytíř svatého Grálu, z hradu, kde dříve byl již připraven, aby byl nositelem meče Imanuelova, nositelem Božské vůle.

Bude vždy nazýván nositel meče, poněvadž ve své úloze bude plniti slovo Imanuelovo, to slovo, které jest duchovně označeno jeho meč. Bude pak vládnouti na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen jeden z Prastvořených, který bude poslán z Grálu. Nijak jinak. V tom jest záruka, že tento Bohem určený čas zůstane také takovým, jakým podle vůle Boží býti má.

Po uplynutí těchto tisíce roků nebude již vyslán žádný nový Prastvořený. Tím bude vráceno lidstvu opět právo jeho vůdcovství v tomto pozdějším stvoření. V této době musí se již naučit říditi se zcela přesně podle prazákonů stvoření, aby působilo v tomto pozdějším stvoření, k němuž patří a patřiti bude, jen k požehnání tak, aby našlo pravé štěstí.“

VZ-1, 287, 288:

Budú žiť na novej pôde, skyprenej zemetrasením v Jeruzaleme, lebo všetko staré bude tam už vtedy zničené. Ich prirodzený, jednoduchý život sa bude postupne zdokonaľovať, avšak úplne iným spôsobom než predtým - duchovným. Bude to obdobie prípravnej fázy na Tisícročnú ríšu počas dospievania Imanuela.

... Vrch Sion v Jeruzaleme sa stane miestom vedúcich duchovných osobností, ktoré budú riadiť a viesť vyvolený ľud počas prípravnej fázy Tisícročnej ríše. Neskôr pod vedením dospelého Imanuela bude centrom vlády celého sveta. Ostatná časť vyvoleného ľudu bude žiť v Jeruzaleme. Spomenuli sme už, že oblasť Izraela má na Zemi duchovne najpriaznivejšiu polohu, najlepšie spojenie s hradmi Grálu, teda s Imanuelom, preto ostáva miestom vyvolených.

V 19. kapitole, v 11. verši preberá vládu na Zemi Imanuel: Biely kôň a ten, čo sedel na ňom spomínaný ako víťaz v 6. kapitole, v 2. verši sa volá Verný a Pravdivý, spravodlivo súdi i bojuje. Ten, kto spravodlivo súdi a prišiel na Zem ako Sudca, nemôže byť nikto iný než Duch Pravdy - Imanuel. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je: Božie slovo. K vláde sa dostane až po vykonaní súdu, preto má odev skropený krvou. Nazýva sa Božím slovom, lebo podľa jeho Posolstva boli ľudia súdení a triedení počas súdu. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. V Posolstve pôsobí jeho slovo na mnohých ako meč, lebo je ostré, vyžaduje pokoru a narovnanie sa. Bude nad nimi panovať žezlom železným, teda večnými zákonmi a večne.

Otec - Stvoriteľ ho poveril, aby bol vykonávateľom súdu v jeho mene, ako sa v Biblii píše ďalej. Sám bude šliapať lis vína rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. ...má napísané meno - Kráľ kráľov a Pán pánov. Toto meno teda patrí Synovi človeka, lebo ide o skutočného, na Zemi vteleného vládcu v Tisícročnej ríši, a nielen o duchovného panovníka, ktorým bol jeho predchodca a pripravovateľ Ježiš.

V 19. kapitole, v 19. verši sa podáva posledný boj temna na Zemi pred novou ríšou. „Zemská šelma" aj s falošným prorokom napadnú dospelého Imanuela a jeho národ spolu s vojskami temných z celého sveta. Vďaka Božiemu zásahu - prostredníctvom Hviezdy Syna človeka, ktorá spáli nepriateľov, Imanuel nad nimi zvíťazí. Tým sa zničia poslední temní na Zemi a nastane vláda Svetla na celom svete.

V 20. verši: Šelmu zajali a s ňou aj falošného proroka ...a hodili za živa do ohnivého jazera, horiaceho sírou. Obrazným opisom sa naznačuje, že obaja vtelení padlí anjeli sa smrťou dostali do duchovného rozkladu, teda do straty osobnosti navždy, lebo majú na svedomí obrovské utrpenie a zvedenie masy ľudí.

VZ-1, 289,290:

V 20. kapitole sa opisuje tisícročné kráľovstvo. Aby mohlo byť spravodlivé, musí byť Lucifer ako duch „sputnaný" nie hmotne, ale duchovne. Musí sa obmedziť jeho moc, aby nemohol pôsobiť na ľudí a brániť im v dokončení duchovného vývoja. Do novej ríše sa budú postupne vteľovať najprv duše tých, čo zomreli počas prenasledovania za svoje náboženské presvedčenie. Tí najčistejší sa vtelia do prvej generácie, aby ešte zažili vládu Boha na Zemi. Po ňom budú vládnuť na Zemi vyšší duchovia a napokon samí ľudia.

VZ-2, 169:

„Kedy sa potom vráti Imanuel na Zem?“

„Až po Veľkej očiste spojenej s regeneráciou planéty. Od toho času sa začne nový letopočet, lebo rok Imanuelovho návratu na Zem sa bude počítať za rok jeho narodenia.“