Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Čo sú Božie zasľúbenia

 

VZ-2, 190:

Sú to sľuby od Boha, ktoré má pripravené pre ľudí, keď dozreje na ne čas, aj oni na ich prijatie. Sú podávané len v symboloch a bez časových údajov, aby ich temno nemohlo zneužiť a zmariť ešte pred splnením. Preto sú akoby zahalené rúškom tajomstva.

Božie zasľúbenia majú byť pre ľudí útechou a nádejou v ťažkých chvíľach, kým nadíde doba ich naplnenia. Niektoré sa už splnili, iné sú nové.

Spomeniem aspoň tie najdôležitejšie:

1. Oslobodenie vyvoleného národa spod jarma Egypťanov pod vedením Mojžiša.

2. Výchova vyvoleného národa pomocou Božích zákonov - Mojžiš priniesol desať Božích prikázaní.

3. Príchod Spasiteľa. Ježiš priniesol ďalšie Božie zákony, ktorými sa ľudstvo malo brániť pred hriechom a temnom, a tým sa očistiť od vín.

4. Príchod Syna človeka - Ducha Pravdy, ktorého ohlasoval Ježiš. Mal dokončiť Ježišovo poslanie, ktoré sa prerušilo jeho predčasnou smrťou, a pripraviť ľudí na súd.

5. Narodenie Mesiáša - Imanuela - kráľa Tisícročnej ríše a jeho únos do božskej ríše.

6. Znamenie Syna človeka na nebi a zjavenie sa Syna človeka v oblakoch. Zatiaľ nevieme, v akom časovom odstupe budú obe zasľúbenia po sebe nasledovať.

7. Božia pečať na čelo, ktorá bude chrániť vyvolených.

8. Veľká očista - prvé vyvrcholenie súdu.

9. Zjavenie sa a svedectvo dvoch svedkov - Eliáš a Enoch budú zvestovať pravého Mesiáša a upozorňovať na nepravého.

10. Sputnanie Lucifera, ktoré má niekoľko fáz.

11. Tisícročná ríša - napodobnenie raja na Zemi a výchova ľudí Bohom, podľa večných zákonov