Dritte Botschaft von Fatima Tretie fatimské proroctvo odhalené The third Fatima prophecy Žena odetá slnkom Novému pokoleniu November 1998
Menu

Duchovné posolstvo od Imanuela

 

VZ-2, 293-301:

Vesmírne spojenie (Adamski)

Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého.

Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.

Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.

Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajúnaše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.

Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľne použijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.

Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.

Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.

Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.

Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.

Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.

Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.

Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.

Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.

Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.

Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chybami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.

Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení - iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.

Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.

Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista“, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch“.

Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.

Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.

Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.

Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane moje kráľovstvo ako vták Fénix.

Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.

Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.

Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.

Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.

Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a poškodiť môj vesmírny plán.

Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkúčasť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.

Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.

Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.

Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.

Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.

Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.

Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.

Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.

Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.

Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.

Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.

Názov tohto Posolstva - „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.

V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.

Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.

Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.

Svet dostane od nás spoločný jazyk.

Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.

Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.

Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.

Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.

Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.

Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.

Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.

Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.

Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.

Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.

V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia - šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie - úplnej obnovy.

Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.

Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.

Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.

Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.

Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.

V Tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.

Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.

Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.

Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje“ sa naplní v novej ríši.

Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.

Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena - mutácia - sa teraz stane s ľudstvom.

Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.

Milióny ľudí budú vyzdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.

Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.

Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.

V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.

Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.

Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.