TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO

 

NAPRIEK 40 – ROČNÉMU ODPORU CIRKVI

 

ODHALENÉ!

 

 

Obsah:

 

 

 klikniteTRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO 

 

Čo vyplýva z jeho odhalenia?

 

1. Zástupcovia masmédií, ktorí pochopia dôležitosť obsahu fatimského proroctva, by o tom mali informovať obyvateľov svojej krajiny, aby sa táto správa dostala ku každému. Do doby narodenia Imanuela - do novembra, by mal celý svet prejaviť záujem o pochopenie jeho príchodu na Zem.

Stvoriteľ vie, kto aký je a aj to, aký ďalší osud si zaslúži, avšak, aby sa niektorí ľudia necítili ním podvedení, ak sa náhodou v katastrofách nezachránia, majú k tejto pomoci zaujať stanovisko a to buď prijatím, alebo odmietnutím. Kto ostane ľahostajný, zaradí sa k tým, čo sa z vlastnej vôle rozhodli neprijať ponúkanú pomoc pre svoju záchranu.

Čas na šírenie Nového evanjelia je veľmi krátky. Význam slova evanjelium značí - dobrá správa, lebo zvestuje narodenie Božieho syna na Zemi. Každý človek, ktorý sa chce stať členom nového pokolenia, by mal poznať večné zákony a predpoklady pre duchovnú premenu. Stvoriteľ bude pri triedení jednotlivcov rozlišovať podľa čistoty vnútorných popudov, či je odhodlanie k premene úprimné, alebo len prispôsobením sa väčšine, aby človek prežil.

 

2. Forma obsahu 3. fatimského proroctva, ktoré som tu uviedla, nie je doslovná s originálom, lebo ten písala 10 - ročná Lucia vlastnými slovami pred cca 80 rokmi. Môj výklad je však zhodný s obsahom jej posolstva, avšak doplnený o súčasné podrobnosti.

Akékoľvek podozrenie zo stretnutia s Luciou neprichádza do úvahy, lebo je vraj prísne strážená v kláštore, ak vôbec ešte žije.

 

3. Keď som odhalila svoj duchovný pôvod, neurobila som tak preto, aby som získala obdiv alebo popularitu. Dôvodom pre jeho zverejnenie bolo, aby ľudia pochopili, že vďaka mojej vyššej duchovnej podstate som schopná napájať sa priamo na Boha. Preto som mohla napísať pod jeho vnuknutiami Nové evanjelium a otvoriť aj zapečatené proroctvá - Apokalypsu a 3. fatimské posolstvo.

Môj pôvod potvrdzujú aj spomínané proroctvá, a zároveň dokazujú, že to, čo robím, je mojím poslaním, službou ľudstvu, a nie prejavom mojej ctižiadosti, ako si to vysvetľujú ľudia, ktorí nemôžu alebo nechcú pochopiť vážnosť môjho poslania.

 

4. Nové evanjelium vyšlo na Slovensku vo vydavateľstve Natajoga, v Bratislave, v septembri 1997 pod názvom Večné zákony – Nové pokolenie aj s farebnými obrázkami o stavbe celého stvorenia.

Druhý diel knihy vyšiel pod názvom Večné zákony – Duchovná premena v júli 1998.

 

5. Aby mala verejnosť dôkaz o tom, že som požiadala Vatikán o zverejnenie 3. fatimského posolstva, prikladám list zo 16. 7. 1998, ktorý som zaslala kardinálovi Tomkovi. Nebola náhoda, že som oslovila práve slovenského kardinála.

List som mu odovzdala faxom 16.7.1998 o 9:30 hod. Pár sekúnd pred jeho odoslaním som mu telefonicky oznámila, že mu chcem ako autorka jednej knihy zaslať fax. Sám si ho prepol a podľa môjho výpisu z faxu ho v poriadku dostal. O 9:40 hod. v ten istý deň som mu ho poslala znova, aby som si bola dvojnásobne istá jeho prijatím.

Napriek tomu, že som ho žiadala o potvrdenie príjmu faxu, neurobil tak. Neozval sa ani do 30. júla, kedy sa mala pôvodne konať prvá tlačová konferencia. Svojím mlčaním potvrdil pred svetom to, čo tvrdím v mojich knihách, že väčšina cirkevných hodnostárov neslúži Bohu, ale len svetskej cirkvi, keď stále zatajuje príchod a pôsobenie Božích synov na Zemi. Z pasívneho postoja cirkvi, ktorú zastupuje v uvedenej veci oslovený cirkevný hodnostár, vyplýva povinnosť celého ľudstva, použiť všemožné prostriedky k tomu, aby cirkev zverejnila 3. fatimské proroctvo. Jedna zo strán sa musí ukázať ako nepravá - buď ja alebo cirkev.

 

6. Odhalenie 3. fatimského posolstva vyvolá medzi ľuďmi, najmä medzi veriacimi, pohromu. Veď na svetlo vyjdú fakty, ktoré doteraz pôsobili iba skryte, nenápadne, ale napriek tomu veľmi účinne. Tí, ktorí hľadali v kostoloch bezpečný úkryt, dobre chránený cirkvou, sa budú cítiť krutou pravdou oslabení, zneistení. Miesto narovnania sa z duchovnej pokrivenosti novým poznaním, budú radšej zúfalo alebo zúrivo napádať tých, ktorí budú schopní premeny myslenia a hodnôt. Závisť a nenávisť bude ich obranou pred Pravdou, ktorú nikdy nechceli poznať, ani hľadať.

Preto rok 1998 bude rokom vyhrotenia dvoch protichodných síl a spôsobí triedenie ľudí na schopných duchovnej premeny a na tých, čo ju zmeškali.

 

7. Boh Novým evanjeliom testoval najprv vyvolený národ - slovenský. Po vyjdení prvého dielu knihy sledoval reakcie ľudí. Keď videl, že sa začali duchovne narovnávať, odmenil ich úprimnú snahu o pokrok tým, že dostali aj druhý diel evanjelia. Keď aj táto druhá kniha vyvolala ďalšie odhodlanie otvorene sa hlásiť k svetlej Pravde, zvíťazil slovenský národ nad dlhodobou duchovnou porobou a potvrdil tak svoju vyvolenosť - duchovnú vyvinutosť.

Stvoriteľ poskytne rovnakú šancu celému svetu. Každý, kto sa bude chcieť pozrieť Pravde do očí a dokáže ju použiť vo svojom konaní, zaraďuje sa do radov nového pokolenia - vyvoleného ľudu a k svojmu budúcemu zvestovanému vládcovi - Imanuelovi.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený otec prefekt a kardinál Jozef Tomko!

Obraciam sa na Vás s nezvyčajnou žiadosťou. Som autorkou knihy „Večné zákony - Nové pokolenie“, ktorá vyšla minulý rok.

V nej som okrem iného otvorila a interpretovala posledné proroctvo Biblie - Zjavenie Jána, Apokalypsu. Z môjho výkladu vyplýva, že sa v najbližšom čase narodí na Zemi druhý syn Stvoriteľa, Duch Svätý, čiže Imanuel.

Tento rok mi vyšlo pokračovanie spomínanej knihy „Večné zákony - Duchovná premena“. V nej som vysvetlila fatimské zjavenia odlišne od podaní cirkvi. Potvrdila som nimi výklad Apokalypsy, že Syn Človeka - Imanuel sa narodí už tento rok vo vyvolenom národe, na Slovensku, žene vyššieho duchovného pôvodu.

Zásadný rozdiel medzi cirkevnými dogmami a mojím textom je, že kým katolícka cirkev očakáva druhý príchod Ježiša, ja tvrdím, že príde tretia osoba Svätej trojice, Duch Svätý. Zároveň zdôvodňujem, prečo jemu a nie Ježišovi patrí meno Syn Človeka.

Sestra Lucia odovzdala ešte ako dieťa Svätému Otcovi zapečatené Tretie posolstvo z Fatimy, ktoré mal jeho nástupca v roku 1960 zverejniť. Proroctvo bolo otvorené, ale pred svetovou verejnosťou ostalo utajené. Zhrniem z jeho obsahu len to najdôležitejšie, čo vo svojej druhej knihe podrobne rozvádzam.

1. Na jeseň v roku 1998 sa narodí vo vyvolenom národe prorokom Iziášom zvestovaný Imanuel Božej matke, ktorá sa vtelila za týmto účelom na Zem.

2. Táto Božia matka nie je však totožná s Ježišovou pozemskou matkou, Pannou Máriou. Pôvod Božej matky potvrdzuje dvanásť hviezd, ktoré sa spomínajú v súvislosti s jej materstvom v Apokalypse, vo Fatimskom proroctve, ako aj na zázračnom medailóne. Ja som vylúštila, čo tieto hviezdy predstavujú a ako s ňou súvisia.

3. Božia matka vo fatimskom zjavení zvestovala okrem iného tiež pôsobenie Ducha Pravdy na Zemi, ktorého príchod tesne pred súdom zvestoval Ježiš aj pod menom Duch Svätý. Žiaľ, cirkev jeho osobu a dielo „Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu“ neuznala, podobne ako kedysi neuznala Ježiša.

4. Veľkú časť vyvoleného národa tvoria Slováci, ale aj všetci ostatní ľudia vo svete, ktorí pochopia zmysel príchodu Syna Človeka na Zem.

5. Slovenský štátny znak - dvojitý kríž symbolizuje, že v dobe obratu svetov sa narodia na Slovensku dvaja Boží vyslanci - Božia matka a Mojžiš. Ich narodenie vo vyvolenom národe potvrdzuje jednak fatimské proroctvo, ako aj zázračný medailón, ktorého symboly som vysvetlila v mojej knihe inak, ako vykladá cirkev. Ona totiž pripísala symbol Mojžiša Panne Márii, aby tým odviedla pozornosť veriacich od jeho spoznania, keď bude viesť vyvolený národ v čase pred súdom. Tri kopce, na ktorých stojí dvojitý kríž, znázorňujú Božiu trojicu, ktorá ochraňuje spomínaných vyslancov.

6. Krátko po narodení Syna Človeka - Imanuela má dôjsť k svetovej katastrofe, ktorá bude súdom pre ľudstvo. Jej rozsah a dôsledky budú závisieť od toho, ako svet prijme narodenie druhého syna Stvoriteľa - Imanuela.

Vážený kardinál, na základe toho, čo som doteraz uviedla, ste už iste pochopili, aké závažné nové fakty pre cirkev a svet som v mojich knihách priniesla.

Ako prvý mal však odhaliť fatimské proroctvo Svätý otec. Skôr, ako sa rozchýria tieto nové informácie a moje knihy do sveta, predostriem ich na tlačovej konferencii za účasti zahraničných novinárov. Preto naliehavo prosím o Váš vplyv na Svätého otca v tom zmysle, aby konečne skoncoval s mlčaním a vyšiel s Pravdou von.. Nechcem totiž, aby jeho postoj vyznel pred svetom ako strach a nedostatok dôvery v Boha, ktorý od neho splnenie tejto úlohy prostredníctvom Božej matky pri zjavení vo Fatime už dávno vyžadoval.

Spomínanú tlačovú konferenciu usporiadam 30.7.1998 v Bratislave, kde tieto fakty zverejním, ako aj tento list, aby bolo jasné, že som podnikla všetko pre dokázanie správnosti môjho výkladu tretieho fatimského proroctva. Ak to do tohto času Svätý otec nepotvrdí, zlyhá nielen pred celým svetom a s ním aj jeho cirkevní hodnostári, ktorými je obklopený, ale najmä pred Bohom. Popretím Pravdy nič nedosiahne, lebo tá sa bude šíriť aj tak ďalej do sveta, ako si to Boh želá a tomu aj napomáha.

Otec kardinál, keďže viem, že Svätý otec v súčasnosti nie je prítomný vo svojom sídle, úpenlivo Vás prosím, spojte sa s ním a presvedčite ho, aby urobil posledný krok k záchrane ľudstva. On veľmi dobre vie, čo hrozí cirkvi, ak tento posledný krok neurobí.

Verím, že ste si vedomý svojej osobnej zodpovednosti v tejto dejinne dôležitej udalosti a urobíte všetko, čo urobiť máte.

Natália de Lemeny-MakedonováObsah


www.biela-holubica.sk

www.biela-holubica.sk