TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO

NAPRIEK 40 - ROČNÉMU ODPORU CIRKVI

ODHALENÉ!

 

 

Prečo je rok 1998 najdôležitejším rokom v dejinách ľudstva?

 

Dnes, na prelome tisícročí, dochádza k obratu sveta. Tento pojem znamená, že na Zemi dôjde k radikálnej zmene. Všetko nesprávne a neužitočné zanikne, aby sa začal rozvíjať nový životný štýl. Je to obdobie vyvrcholenia ďalšej vývojovej etapy ľudstva. V náboženskej literatúre sa tomuto deju hovorí súd. Človek by mal vedieť, čo potrebuje na to, aby zvládol skúšku, po ktorej prejde do vyššieho štádia vývoja na Zemi.

Súd môže prebiehať buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.

Pozitívny prelom sa odohrá pozvoľne a nenásilne, keď sa ľudia na základe nového duchovného poznania dobrovoľne podriadia večným zákonom života a zmenia svoje myslenie a životné hodnoty. Dôsledkom tejto totálnej zmeny bude duchovná premena ľudstva.

Negatívny prelom prebehne rýchlo a bolestivo, samozničením veľkej časti ľudí formou kríz a vojen, ktoré sa dovŕšia prírodnými pohromami, aby sa Zem rýchlejšie zregenerovala.

V tomto roku, kedy vrcholí prelom, sa jedna časť ľudstva nachádza už na hranici duchovnej premeny a ďalšej časti hrozí samozničenie. Slobodná vôľa každého človeka rozhodne o jeho ďalšom osude, podľa toho, kam sa zatriedi.

 

Odkiaľ má človek vedieť, ktorá duchovná cesta je tá najsprávnejšia a kde nájde o tom dôkazy?

 

Dôkazy o duchovných dejoch a pravdách treba, podľa zákona rovnorodosti, hľadať v rovnorodých oblastiach, teda v duchovných. Tak ako nemôžeme fyzikálne deje nájsť v gramatických pravidlách, tak nemôžeme ani duchovné udalosti objaviť v materiálnych vedách.

Z uvedeného dôvodu sú prameňom duchovného poznania duchovné knihy. Každý národ mal svojich prorokov a učiteľov, lebo Stvoriteľ vysielal duchovné pomoci do celého sveta. Tak vznikli rôzne duchovné smery. V podstate sú podobné, lebo to, čo je v nich pravdivé, pochádza z jedného zdroja - od Stvoriteľa. Líšia sa iba v jednotlivostiach, ktoré sú však často podstatné, lebo buď Pravdu odhaľujú alebo naopak zakrývajú.

I keď mnohí duchovní vodcovia splnili svoju úlohu dobre - preniesli na Zem Božie pravdy do súčasnej, nám zrozumiteľnej reči, často už počas ich života alebo hneď po smrti, začali ľudia do ich učenia zasahovať. Upravovali, dopĺňali a menili ho podľa vlastných ľudských skúseností a svojho ešte obmedzeného chápania. Tým strácali na vierohodnosti a kvalite. Ani jeden národ neobišla táto ľudská domýšľavosť, hoci ich upravovatelia a prekladatelia sa zaprisahávali, že nezmenili ani čiarku. A tak sa ľudia v dôsledku týchto, i keď malých, no často závažných úprav, nemohli a nemôžu duchovne vyvíjať správnym spôsobom. Postupne strácali duchovnú oporu a súdnosť, z čoho vyplynula celková zvrátenosť životných hodnôt a chaos. Preto sa Stvoriteľ rozhodol vyslať svojho syna Ježiša, aby ich vrátil z nepravej cesty, na ktorej ich stíha neustále utrpenie ako dôsledok nepochopenia života a vlastných chýb.

Pred dvetisíc rokmi sa narodil, podľa zákona rovnorodosti, v duchovne najvyspelejšom národe Boží syn - Ježiš, aby ho viedol a pozdvihol k novému poznaniu. Túto voľbu môžeme lepšie pochopiť prirovnaním: Výnimočný učenec zavíta na prednášku iba do triedy s najlepšími študentmi, lebo ho môžu pochopiť len tí, čo majú na to najväčšie predpoklady. Až neskôr sa prenesú jeho poznatky aj do iných tried jednoduchším spôsobom, aby sa aj tí slabší poučili.

Preto kresťanstvo, ktoré vzniklo z Ježišovho učenia a rozšírilo sa cez apoštolov do celého sveta, je považované za najpravdivejšie a najčistejšie duchovné poznanie. Že za tých dvetisíc rokov bolo v mnohom prekrútené, znevážené a nepochopené, je témou inej kapitoly.

Najčítanejšou knihou kresťanstva v celom svete je Biblia. Obsahuje dôležité duchovné pravdy, dejiny duchovného vývoja ľudstva po atlantickej katastrofe a proroctvá, ktoré diktoval Stvoriteľ cez svojich prorokov.

Napriek tomu, že sa v dnešnej dobe mnoho ľudí s úprimným záujmom duchovne vzdeláva, dôsledky disharmonického života - choroby, krízy, utrpenie a vojny sústavne pretrvávajú. Z toho vyplýva jediný záver - ľudstvo sa nevzdeláva a nežije správne, keď ho kozmické zákony stále trestajú.

Pretože ľudia majú slobodnú vôľu, Stvoriteľ ich necháva ísť po nimi zvolených životných cestách až na hranicu sebazničenia krízami a vojnami.

 

www.biela-holubica.skďalej